Termat dhe Kushtet

JU LUTEMI LEXONI TERMAT ME KUJDES PЁRPARA SE TЁ PЁRDORNI KЁTЁ FAQE

Ju lutemi lexoni kёto terma pёrdorimi me kujdes pёrpara se tё pёrdorni faqen apo shёrbimet qё janё nё dispozicion nё atë. Duke vizituar ose duke pёrdorur faqen, ose duke bёrё njё blerje nga faqja, ju konfirmoni aprovimin tuaj në lidhje me termat e kёsaj faqeje.
Duke vizituar faqen ose duke parë çdo pёrmbajtje nё faqen dhe/ose duke bёrё njё blerje nё tё, ju pёrfaqёsoni dhe garantoni se e keni lexuar, kuptuar, se keni aftesinë juridike, dhe jeni dakord ligjёrisht me termat e mëposhtme. Nёse ju nuk jeni dakord me këto terma, ju lutemi mos e pёrdorni faqen.
Kёto terma mbulojnё tё gjitha produktet e shitura ekskluzivisht nga Eyes Cover Advanto LLC nёpёrmjet faqes www.now-thoseoffers.com/AL_official_ppo/. Ҫdo devijim nga kёto terma duhet tё konfirmohet nga Eyes Cover Advanto LLC Ҫdo term dhe kusht tjetёr ёshtё pёrjashtuar. Ҫdo pёrdorues, i cili hyn dhe pёrdor shёrbimet e dyqanit, aprovon dhe bie dakord tё pajtohet me termat qё janё vendosur kёtu, pa asnjё pёrjashtim. Nёse dikush nuk bie dakord me kёto terma duhet tё përmbahet nga pёrdorimi i shёrbimeve tё kёtij dyqani dhe nga çdo transaksion tjetёr me tё. Duke dёrguar porosinё tuaj ju nёnkuptoni pranimin e kёtyre termave dhe kushteve dhe tё tjerave si mё poshtё.

POROSITЁ

Porositё bëhen përmes internetit, duke plotёsuar Formularin përkatës të Porosisё, i cili gjendet nё www.now-thoseoffers.com/AL_official_ppo/. Porosia juaj merret nga ne, në momentin, kur do të merrni një email me konfirmimin e porosisë nga . Detajet e porosisё janё nё dispozicion nё ekranin e pёrdoruesit pas plotёsimit tё porosisё dhe dёrgohen me email, përmes email-it i cili është i regjistruar nga pёrdoruesi.

ҪMIMET DHE PROMOCIONET

Tё gjitha informacionet brenda faqes janё pёrfundimtare. Nё rast tё njё promocioni nё proces, ju do tё merrni njё zbritje mbi çmimin e produktit nё promocion. Ҫmimet e produkteve janё subjekt ndryshimi, pa njoftim paraprak. Blerёsit do tё ngarkohen me çmimin e produktit, i cili ishte vendosur nё kohёn e blerjes.

TERMAT E DЁRGESЁS

Produkti mund tё dёrgohet kudo brenda terrorit të Shqipërisë. Produkti do t'ju dёrgohet nga korrieri nё adresёn, sipas adresës qё ju keni vendosur nё Formularin e Porosisё. Metoda e pagesёs ёshtё pagesa në momentin e dorëzimit të mallit. Nё zonat ku nuk ёshtё e mundur pёr tё marrё porosinё tuaj me anë të korrierit, koha e dorёzimit ёshtё e siguruar nga posta private. Dёrgesa do tё bёhet çdo ditё, pёrveç fundjavave dhe ditёve tё festave.

RIMBURSIMET

Ankesat pёr kthime produkti ose anulime dёrgohen në emailin: support@eyescovermask.com. Nё ankesё klienti vendos arsyet pёr ankesёn e tij. Ne rezervojmё tё drejtёn tё mos pranojmё ankesёn nga blerёsi, nёse arsyet pёr ankesёn e tij vlerёsohen si jo tё pёrshtatshme.
Produkti i kthyer duhet tё jetё nё tё njёjtat kushte nё tё cilat ju e keni marrё atё (si i ri), pa u hapur ose pa u dëmtuar, menjёherё para shitjes, si paketimi i plotё origjinal.
Pёr tё pranuar njё kthim ju duhet tё tregoni numrin e porosisë tё personit i cili ka blerё produktin dhe detajet e tё cilit janё treguar nё kodin e porosisё.
Klienti ka tё drejtё tё kthejё produktin e blerё dhe tё kёrkojё tё zёvendёsohet me njё produkt tjetёr ose njё rimbursim nё dy raste:
1. Nё rastet kur ka njё gabim tё provuar tё kompanisё sonё (ёshtё marrё produkti i gabuar ose produkt me difekt nё cilёsi), klienti duhet ta kthejё produktin brenda dhjetё (10) ditёsh nga dita qё ai e ka marrё atё, pa kosto pёr transportin.
2. Nёse vendimi i klientit pёr tё kthyer produktin nuk ёshtё ndikuar nga ndonjё nga arsyet e sipёrpёrmenduara, kompania ka tё drejtёn tё mos e marrё parasysh ankesёn. Nёse ankesa ёshtё pranuar, klienti ka tё drejtё tё kthejё produktin brenda dhjetё (10) ditёsh nga data e faturёs. Nё kёtё rast tё gjitha kostot e transportit si dhe çdo diferencё nё çmimin e produkteve do tё mbahen nga klienti.
Nё tё gjitha rastet, produktet duhet tё jenё nё kushtet qё janё marrё, pa ndonjё dёmtim nё paketimin e tyre origjinal. Nёse nuk kthehen brenda dhjetё (10) ditёve atёherё dyqani ynё nuk ёshtё i detyruar tё pranojё rimbursimin.
Nё bazё tё pajtimit me Termat dhe Kushtet e pranimit pёr kthimin e produktit, klienti ka tё drejtё tё marrё ose njё produkt tjetёr me tё njёjtёn vlerё ose njё rimbursim. Rimbursimi ndaj klientit do tё pёrfundojё brenda nёntёdhjetё (90) ditёve nga data qё ne e kemi marrё produktin.
Nё rast tё rimbursimeve tё pёrsёritura dhe të situatave që kompania jonë do të gjykojë se klienti po abuzon me tё drejtёn e kthimit ose po vepron nё keqbesim, atёherё ajo ka tё drejtё tё refuzojё kthimin e produktit, edhe kur kёto kushte janё plotёsuar.
Kёto terma nuk do tё ndikojnё tё drejtat e konsumatorit, tё siguruara me ligj.

DETYRIMET TUAJA SI KLIENT:

Ju jeni pёrgjegjёs pёr pёrzgjedhjen e produktit tuaj, i cili pёrshtatet me qёllimet tuaja. Klienti nuk duhet tё dёmtojё ose tё pёrpiqet tё dёmtojё integritetin, sigurinё dhe / ose disponueshmёrinё e shёrbimeve tё kompanisё sonё.
● Jepni njё emёr, mbiemёr, adresё postare, numёr telefoni, dhe adresё tё vlefshme email-i.
●Ju paguani çmimin e mallrave tё porositura.
● Jini i disponueshёm, ose kini njё pёrfaqёsues disponibёl nё kohёn e dorёzimit.
● Mos sajoni porosi false.
● Mos bёni vlerësime të sajuara tё produktit ose tё jepni ndonjё informacion tё pasaktë.

TERMAT DHE KUSHTET

Kompania rezervon tё drejtёn tё modifikojё ose tё pёrditёsojё kёto terma dhe kushte, por kjo e drejtё nuk ndikon nё termat dhe kushtet ekzistuese, tё pranuara nga klienti pasi ai ka bёrё porosinё. Modifikimi ose ribёrja do tё jetё efektive nga koha qё do tё informohet qё teksti do tё pësojë disa ndryshime. Ju lutem kontrolloni periodikisht pёr ndryshime nё seksionin e termave dhe kushteve nё kёtё faqe interneti.

LIGJI I APLIKUESHЁM – JURIDIKSIONI

Kjo marrёveshje do tё drejtohet nga ligji europian dhe shqiptar, veçanёrisht nga ligjet qё rregullojnё çёshtjet nё lidhje me tregtinё nё internet, shitja nё distancё dhe mbrojtja e klientit, dhe subjekti pёr juriksionin ekskluziv tё gjykatave sipas vendndodhjes së kompanisё sonё.

PRODUKTET

Produktet e ofruara nё faqet e dyqanit janё tё cilёsisё sё lartё dhe me tё gjitha specifikimet e kёrkuara. Gjithashtu plotёsisht tё analizuara nё termat e cilёsisё dhe pёrdorimit. Pёr çdo lloj pёrdorimi ose aplikimi tjetёr, pёrveç atij qё ёshtё propozuar dhe formuar nga dyqani ynё online ёshtё pёrgjegjёsi vetёm e klientit.

POLITIKAT E PRIVATЁSISЁ

Tё dhёnat personale tё klientёve nё faqen tonё tё internetit qёndrojnё plotёsisht konfidenciale dhe pёrdoren vetёm pёr tё performuar veprimet e sipёrpёrmendura dhe pёr qёllime informacioni. Paraqitja nga ju e tё dhёnave tuaja personale, do tё thotё se ju jeni mbi 18 vjeç dhe miratoni përdorimin e atyre nga kompania jonё. Detajet tuaja personale nuk do t'i kalohen palёve tё treta, përveç rastit se kёrkohet tё bёhet njё gjё e tillё me anё tё mjeteve ligjore nga organet pёr zbatimin e ligjit.