Atruna

Šī atruna nosaka, ka netiek garantēti nekādi konkrēti rezultāti un sasniegtie rezultāti var atšķirties individuāli katrai personai! Šajā mājaslapā sniegtā informācija nav interpretējama kā solījums vai garantija. Hakimian Global LLC nav atbildīga par jebkādiem tiešiem, netiešiem, sodu piemērojošiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem un bojājumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar produkta lietošanu vai nepareizu produkta lietošanu."