INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ceníme si zájmu o naše webové stránky a chceme, abyste se s námi cítili spokojeni. Mužete nám duverovat, vaše údaje zpracujeme zodpovedne. Vaše soukromí je pro nás nesmírne duležité, a proto vás laskave vyzýváme, abyste si precetli následující informace, abyste vedeli, proc a jak zpracujeme vaše údaje a jak je využijeme.

Veríme, že duvera závisí na transparentnosti.

Tímto zpusobem vás chceme komplexne a transparentne informovat o tom, jakým zpusobem zpracujeme poskytované osobní údaje (dále jen, "Osobní údaje") a/nebo shromáždené behem procesu objednání online, a to na našich webových stránkách onycosolve.com (dále jen "Webové stránky").

Odesláním osobních údaju mužete využít výhod vyhrazených výhradne pro naše zákazníky. Všechny údaje, které nám poskytnete, jsou duverné. Vaše osobní údaje použijeme pouze zpusobem a pro úcely uvedené v techto zásadách.


1. KDO OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽDUJE 

Jednotka, která shromažduje osobní údaje jako SPRÁVCE DAT (dále jen "Správce dat") je:
- MBM Ltd, se sídlem v Seychelles, Victoria, Francis Rachel Str, Oliji Trade Centre, Suite 13, First Floor, email mbmltd.privacy@gmail.com, pro stížnosti ohledne ochrany osobních údaju


2. PROC OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽDUJEME

Chcete-li zobrazit naše webové stránky, nemusíte zadávat vaše osobní údaje.
Osobní údaje shromaždujeme, ukládáme a používáme pouze v prípade, že nám je poskytnete jako soucást online objednávky.

Osobní údaje budou zpracovány pro následující úcely:
provedení prodeje, dodání produktu, úcetnictví a plnení právních závazku, poprodejní služby;

Správce dat muže shromáždit a zpracovat následující osobní údaje:
• osobní údaje: krestní jméno, príjmení;
• dorucovací adresa a fakturacní adresa, adresa bydlište, mesto bydlište, PSC, e-mailovou adresu, telefonní císlo nebo mobilní císlo, zpusob dorucení a platby
Správce dat muže shromaždovat a zpracovávat následující osobní údaje:
• jméno držitele kreditní/debetní karty
• kreditní/debetní kartu a vypršení její platnosti*.
*V tomto prípade se jedná o celosvetové a duveryhodné spolecnosti, které rídí platby platební nebo kreditní kartou

Je to z toho duvodu, abychom se ujistili, že je vaše objednávka okamžite dokoncena. Platba: dobírkou nebo kreditní nebo debetní kartou (tretí strany, které rídí platby provedené debetní nebo kreditní kartou) je zpracovávána a produkty, které od nás zakoupíte, jsou doruceny na správnou adresu. Krátce po objednávce obdržíte e-mail s potvrzením o objednávce v dorucené pošte. Vaše osobní údaje nebudeme používat k marketingovým úcelum, pokud nám nepotvrdíte, že je to v porádku.


3. CO SE STANE, KDYŽ OSOBNÍ ÚDAJE NEPOSKYTNETE

Nekteré osobní údaje, na které behem nákupu upozorníme, jsou nutné k provedení nákupu, dodání produktu, úcetnictví a plnení právních závazku, poprodejní služby.
Poskytování a zpracování osobních údaju pro marketingové úcely není povinné, a proto zpracování osobních údaju pro marketingové úcely probíhá pouze s vaším souhlasem.
Mužete kdykoli odvolat svuj souhlas s marketingovými úcely, kontaktováním správce dat na adrese uvedené v odstavci 1 (KDO OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽDUJE). . Odmítnutím souhlasu vylucujete výkon marketingových zámeru, což nebude mít žádný vliv na schopnost dokoncit váš nákup.


4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACUJEME

Osobní údaje poskytnuté a/nebo shromáždené správcem dat budou zpracovávány a ukládány automatizovanými nástroji a v nekterých prípadech budou zpracovávány na papíre (napr. Za úcelem dorucení kurýrem).
Získané osobní údaje budou uchovávány po dobu potrebnou k plnení smlouvy nebo poskytování zákonných záruk nebo poprodejních služeb v souladu s podmínkami uchovávání vyžadovanými príslušným právem. Osobní údaje shromáždené pro marketingové úcely budou uloženy, dokud zákazník nepožádá o zrušení registrace nebo souhlasu se zpracováním osobních údaju.
Abychom mohli spravovat vrácení zboží nebo prípadné reklamace chybných produktu, musíme shromaždovat a zpracovávat vaše osobní údaje. Abychom zabránili podvodum v souvislosti s nároky pri reklamaci, je možné, že budeme vyžadovat nekteré z vašich osobních údaju, abychom mohli vyhovet vašim požadavkum.
Údaje, které nám poskytnete mužeme ukládat a zpracovávat po urcitou dobu, abychom zajistili, že jakékoli obvinení z podvodného užívání totožnosti bude možné v budoucnu rádne prošetrit.


5. KDO OSOBNÍ ÚDAJE SPRAVUJE

Osobní údaje budou zpracovány:
• zamestnanci a spolupracovníci správcu dat urcených jako osoby odpovedné za zpracování;
• zamestnanci a spolupracovníky zpracovatelu dat urcených rídícími osobami vcetne (i) subjektu spravujících online obchody, které mohou prohlížet, upravovat a aktualizovat osobní údaje zadané do systému CRM, které zpracovávají data pro úcely elektronického obchodování (ii) subjekty, které rídí uchovávání osobních údaju jménem správcu údaju v souladu s místními a evropskými dohodami a právními predpisy;
• clenové tretích stran v EU nebo mimo EU, datové procesory, které používají zejména kontrolní pracovníci, logistika (prepravní spolecnosti, tak abyste zboží obdrželi na adrese, kterou jste uvedli), poprodejní podpora (call centrum pro zajištení bez jakýchkoliv potíží, stejne jako príjem informací o produktu).
Osobní údaje mohou být také zprístupneny tretím stranám (jedná se o nadnárodní, duveryhodné spolecnosti, které rídí platby platebními nebo kreditními kartami). Osobní údaje nebudou šíreny žádným zpusobem. Osobní údaje budou prevádeny mimo zemi nebo Evropskou unii v zemích, které neposkytují odpovídající úroven ochrany údaju, pouze v souladu se zárukami stanovenými príslušnými zákony o ochrane osobních údaju.
Množství údaju, které sdílíme s tretími stranami, limitujeme pro konkrétní úcely, pro které jsou potrebné. Údaje jsou prísne chráneny, abychom zajistili ochranu vašich dat. Tyto spolecnosti nemohou volne používat ani odesílat vaše data.


6. VAŠE PRÁVA

Kdykoli mužete požádat o informace o osobních údajích shromaždovaných, použitých, zprístupnených nebo zpracovaných správci dat (práva na prístup), stejne jako žádat o integraci, opravu nebo vymazání a odmítnout jejich zpracování. Krome toho, od 25. kvetna 2018 (kdy vstupuje v platnost narízení (EU) 2016/679), mužete uplatnit i tato práva: omezení zpracování, prenos dat a podat stížnost dozorcímu orgánu.
Zejména máte právo vznést námitky a odvolat svuj souhlas, zcela nebo zcásti, se shromaždováním, využíváním, zverejnováním nebo zpracováním vašich osobních údaju za úcelem odeslání reklamního materiálu, prímého prodeje nebo pro plnení pruzkumu trhu nebo komercní komunikace jak automatizované (e-mail, tak i další systémy komunikace na dálku jako napríklad: SMS, MMS) a tradicní (poštou).
Pokud dáváte prednost tomu, aby se zpracování vašich osobních údaju provádelo výhradne tradicními metodami, pak mužete nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údaju pomocí automatických kontaktních metod.
Abyste mohli uplatnit vaše práva výše a/nebo odeslat dotazy nebo stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údaju, mužete zaslat žádost správci dat na tuto e-mailovou adresu mbmltd.privacy@gmail.com nebo na poštovní adresu a kontakty uvedené v odstavci 1 (KDO OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽDUJE) tohoto informacního oznámení.


7. POUŽITÍ SOUBORU COOKIES

Mužeme shromaždovat informace o vašich návštevách na techto webových stránkách, jako je vaše IP adresa, zemepisná poloha, typ prohlížece, zdroj odkazu, délka návštevy a pocet zobrazení stránek. Tyto informace mužeme použít pri správe techto webových stránek s cílem usnadnit jejich použití. Veškeré informace, které shromaždujeme prostrednictvím souboru cookie, jsou však duverné. Použijeme je pouze zpusobem popsaným v soucasných zásadách.
Mnoho surfaru na internetu se bojí o své soukromí a používáním "cookies" na internetu. Cookies jsou malé soubory, které lze použít k ukládání informací, které jste již poskytli. Cookies nelze použít ke "krádeži" informací o vás nebo vašem pocítacovém systému. Tento web používá cookies k zapamatování vašich preferencí. Napríklad webová stránka si muže pamatovat, kterou stránku si prohlížíte, aby byla vaše další návšteva pohodlnejší. Nicméne, pokud nechcete žádné soubory cookie, mužete je kdykoli vypnout v Možnostech Internetu pro webový prohlížec. To však bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek, vcetne techto.


8. KONTAKT

Kdykoli mužete požádat o bezplatné informace o uložených datech, jejich puvodu a príjemcích, jakož i o úcelu uložení. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese mbmltd.privacy@gmail.com nebo napište na poštovní adresu uvedenou v odstavci 1 (KDO OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽDUJE) tohoto informacního oznámení. Pokud byste chteli požádat o opravu, zablokování nebo smazání údaju, nebo pokud chcete odvolat svuj souhlas s používáním dat nebo objektu k použití údaju, kontaktujte nás na výše uvedených adresách.